Jsme váš obchodní partner s tradicí i budoucností

Jsme výrobní podnik s více jak 119-letou tradicí. Každý rok investujeme nemalé prostředky do dalšího rozvoje. Nejsme lhostejní ke svému okolí a přírodě. Kvalita výrobků a služeb, stejně jako spokojený zákazník, to jsou naše priority. Najděte si svou výhodu v kapitole „Desatero výhod spolupráce se společností GRANITOL“.

Motiv

Ekologie

Environmentální politika akciové společnosti GRANITOL odráží zájem vrcholového vedení integrovat principy ochrany životního prostředí do celkového systému řízení podniku. Jejím cílem je vytvářet všeobecné povědomí o vlivu veškeré činnosti podniku na životní prostředí nejen v regionu a nutnosti neustálého snižování případných účinků výrobní technologie a výrobků na stav životního prostředí.

Vliv akciové společnosti GRANITOL na životní prostředí vystihují tyto body:

 • Používanou surovinou ve výrobním procesu je polyetylen (PE) a polypropylen (PP), výrobky z těchto surovin jsou recyklovatelné.
 • Veškeré výrobky jsou zdravotně nezávadné, nevylučují žádné toxické látky a splňují podmínky pro obsah těžkých kovů.
 • K potisku fólií se používají flexografické barvy ředěné lihem (zdravotní nezávadnost je potvrzena Státním zdravotním ústavem).
 • K omezení úniku organických rozpouštědel (líh) do ovzduší a plnění emisních limitů při potiskování fólií, provozuje společnost GRANITOL dvě dospalovací zařízení.
 • Byl ukončen provoz uhelné kotelny a zahájen provoz nové kotelny na zemní plyn.
 • Odpady vznikající při výrobní činnosti jsou předávány organizacím oprávněným k nakládání s nimi a jejich likvidaci.
 • Společnost GRANITOL je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.
 • Společnost GRANITOL má zpracovaný a schválený Plán odpadového hospodářství na dobu pěti let.
 • Nakládání s chemickými látkami je zabezpečeno autorizovanou osobou.
 • Objekt společnosti není zařazen do žádné ze skupin o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
 • Společnost GRANITOL nespadá ani do režimu podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (IPPC), který je implementací Směrnice Rady EU č. 96/61/EC.

© Copyright 2009 - 2014 Granitol – výrobce obalových fólií | Tisk stránky | Mapa stránek | Tvorba www stránek